NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Från och med den 25 maj 2018 ersätter en ny dataskyddsförordning (GDPR) den gamla personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att stärka skyddet för den enskilde individen vid behandling av personuppgifter.

Information om Ängelholms Akademis hantering av personuppgifter
Ängelholms Akademi ansvarar som personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i verksamheten och bestämmer ändamålen med, och metoderna för, behandlingen. Våra medlemmars förtroende är av yttersta vikt för oss, och Ängelholms Akademi tar därför ansvar för att skydda din integritet. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen och vi gör allt vad vi kan för att skydda dina personuppgifter från obehöriga.

1. Centrala begrepp
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
Behandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar uppgifterna för den personuppgiftsansvarigas räkning.

2. Uppgifter som Ängelholms Akademi samlar in
Det finns alltid ett relevant skäl till att vi måste få tillgång till information om dig och ditt företag. Vi samlar aldrig in uppgifter som inte är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag enligt våra stadgar samt lagar och förordningar.
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig som registrerad medlem.
Uppgifter som du själv lämnar till oss när du ansöker om medlemskap i föreningen och där du samtidigt godkänner vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter i den har kategorin utmärks att du aktivt lämnar dem till oss genom att fylla i blanketten – ansökan om medlemskap.

3. Ändamål med behandlingen – vad används uppgifterna till?
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra administrationen av ditt medlemskap, skicka kallelser och information om föreningen samt att kunna fakturera, enligt för var tid, beslutade avgifter.

4. Överföring av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till någon utanför föreningen. Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i detta dokument om vi inte har en rättslig skyldighet att göra det.

5. Lagring och gallring av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras till och med verksamhetsårets utgång det år du säger upp ditt medlemskap.

6. Dina rättigheter som registrerad
Genom att kontakta Ängelholms Akademi, Tåstrupsgatan 2, Ängelholm, kan du begära att, i ett så kallat registerutdrag, få veta vilka uppgifter Ängelholms Akademi har registrerat om dig och hur dessa används.
Du har dessutom rätt att begära att vi rättar, begränsar eller raderar personuppgifter i enlighet vad som anges i dataskyddsförordningen. Du har även en rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen så har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, som i Sverige är Datainspektionen.

7. Kontaktuppgifter
För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om Ängelholms Akademis behandling av personuppgifter får du gärna kontakta oss:

Ängelholms Akademi
Tåstrupsgatan 2
262 63 Ängelholm

Hemsidan: angelholmsakademi.se