Ängelholms Akademi är organisationen som verkar för bästa möjliga utbyte mellan studenter, utbildningsaktörer och näringsliv. Vi är brobyggaren mellan studenter och näringsliv för att skapa inspirerande och betydelsefulla kontakter för framtiden. Ängelholms Akademi är en ideell organisation och vårt arbete möjliggörs genom engagerade medlemsföretag och stödmedlemmar, som med sin närvaro skapar ingångar för studenter att utvecklas tillsammans med näringslivet. Vår organisation startades av Ängelholms näringsliv år 2020 och har sitt ursprung i Nordvästra Skåne.
Årsavgiften för medlemskap på 10 000 kr (serviceavgift 9000 och medlemsavgift 1000kr) faktureras och gäller fram till 2021231.

Stadgar för Ängelholms Akademi

Kapitel 1 – Föreningen
§1.1    Namn

Föreningens namn är Ängelholms Akademi, nedan kallat föreningen.

§1.2   Säte
Föreningen har sitt säte i Ängelholm.

§1.3   Föreningsform och verksamhetsår
Föreningen är en ideell förening som är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden.
Verksamhetsår och räkenskapsår är 1/1 till 31/12.

§1.4   Ändamål och verksamhet
Föreningens ändamål är att genom aktiv samverkan mellan akademi och privata näringslivet skapa förutsättningar för att säkerställa behovet av kompetensförsörjning och erbjuda attraktiva kunskapsmiljöer i Ängelholm.

Föreningens verksamhet är att kanalisera resurser, i form av medlemsavgifter, initiativ och engagemang från föreningens medlemmar till aktiviteter, insatser och projekt som bidrar till att:
⦁ Utveckla utbyte och samverkan mellan skola och arbetsliv
⦁ Förstärka de lokala förutsättningarna för högre utbildning, forskning och utveckling
⦁ Utveckla det studiesociala livet i Ängelholm

Kapitel 2 – Medlemmar
§ 2.1    Medlemmar

Föreningens medlemmar är juridiska och fysiska personer. Medlemskap prövas och ska godkännas av föreningens styrelse.

§2.1.1   Skyldigheter
Medlemmar är skyldiga att iaktta föreningens stadgar samt att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift.

§2.1.2   Rättigheter
Medlem som fullgjort sina skyldigheter enligt §2.1.1 äger rätt:
⦁ med en röst deltaga vid föreningens allmänna val och omröstningar
⦁ deltaga i föreningens arrangemang och aktiviteter
⦁ taga del av styrelsens protokoll och handlingar
⦁ få frågor behandlade av föreningens styrelse
⦁ när som helst avsluta sitt medlemskap i föreningen

§2.2   Medlemmar
Medlem är juridisk eller fysisk person som avlagt medlemsavgift.

§2.2.1   Medlemsavgift
Avgift för medlemskap fastställes av årsmötet.

§2.3   Avslutande av medlemskap
Medlemmar äger rätt att avsluta sitt medlemskap med omedelbar verkan.
Väljer en medlem att avsluta sitt medlemskap stryks medlemmens namn från de sammanhang där föreningen exponeras samt i medlemsregistret.
Inbetald medlemsavgift återbetalas ej utan anses förverkad.

§2.4   Uteslutande av medlem
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen fastställd tid, dock minst två veckor. I beslutet ska skälen före uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom en vecka efter beslutet.

Kapitel 3 – Organisationen
§3.1   Organisation
Föreningens organ är:
a) Årsmötet (behandlas i §3.2)
b) Styrelsen (behandlas i §3.3)
c) Valberedningen (behandlas i §3.4)

§3.2   Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§3.2.1   Ordinarie årsmöte
Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
Ordförande skickar ut kallelse till föreningens medlemmar. Detta skall ske tidigast fyra och senast två veckor före mötet. I kallelsen skall datum för motionsstopp och ärenden framgå, vilket skall vara senast två veckor före mötet. Handlingarna skall vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före mötet.
Under årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda mötet
3. Val av sekreterare
4. Val två justerare tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
8. Framläggande av verksamhetsberättelse och årsredovisning för det avslutade
verksamhetsåret
9. Revisorernas redogörelse
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning för det avslutade verksamhetsåret
11. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
12. Behandling av propositioner
13. Behandling av motioner
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15. Val av ordförande
16. Val av ledamöter
17. Val av sammankallande samt två ledamöter i valberedningen
18. Val av en revisor och en revisorssuppleant
19. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande

§3.2.2   Extra årsmöte
Ett extra årsmöte kan sättas in om styrelsen anser det nödvändigt eller om en femtedel av det totala antalet medlemmar anser det nödvändigt.
På ett extra årsmöte får endast de ärenden som legat till grund för mötets insättande behandlas.
Kallelse till ett extra årsmöte skall ske tidigast fyra och senast två veckor före mötet.
§3.2.3 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter votering. Omröstning sker öppet förutom vid personval där sluten omröstning tillämpas. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§3.3   Styrelsen
Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ samt, när inte årsmötet är samlat, även det högsta beslutande.
Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter, däribland:
⦁ En ordförande som ska representera näringslivet
⦁ En vice ordförande som ska representera kommunen
⦁ Det antal ledamöter som årsmötet fastställer varav en ska vara representant för Ängelholms kommun
⦁ Antalet företrädare för näringslivet ska dock alltid vara i majoritet i styrelsen

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal i styrelsen har styrelseordförande utslagsröst. Styrelsens ledamöter väljes av årsmötet för en period av ett år.

§3.3.1   Styrelsens åligganden
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

§3.3.2   Firmatecknare
Föreningens ordförande samt en av styrelsens ledamöter ska vara firmatecknare för föreningen, två i förening.

§3.3.3   Kallelse och föredragningslista
Kallelse och föredragningslista för styrelsemöte utfärdas av föreningens ordförande. Kallelse, föredragningslista och handlingar skall finnas tillgängliga senast en vecka före sammanträdet, såvida inte särskilda skäl föreligger.

§3.3.4   Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Styrelsen skall utge skriftlig verksamhetsberättelse över sin förvaltning och verksamhet under sitt verksamhetsår och i samband med utlysningen av årsmötet överlämna denna jämte under året förda protokoll till revisorerna för granskning.

§3.4   Valberedningen
Valberedningen skall bereda föreningens valärenden och lägga fram förslag till de i stadgarna föreskrivna valen. Valberedningens protokoll ska göras tillgänglig för medlemmar via utskick alternativt publicering i annan form senast två veckor innan årsmötet.
Valberedningen består av tre fysiska personer, varav en ska utses av kommunen. En av dessa utses till sammankallande av årsmötet.
Valberedningen väljs av årsmötet för en period om ett verksamhetsår.

Kapitel 4 – Tolkning och ändring av stadgan
§4.1 Tolkning av stadgan
Hur dessa stadgar eller andra allmänt givna bestämmelser skall tolkas avgöres av föreningens styrelse, vid lika röstetal i styrelsen avgör ordföranden tolkningen.

§4.2   Ändring av stadgan
Dessa stadgar ändras genom två likalydande beslut med enkel majoritet från årsmöte. Mellan dessa skall ordinarie val till styrelse ha ägt rum.

Kapitel 5 – Upplösning av föreningen
§5.1    Medlemmarnas beslut

Föreningen må upplösas efter två likalydande beslut, med enkel majoritet, av årsmöte. Mellan dessa skall ordinarie val till styrelse ha ägt rum.

§5.2   Föreningens tillgångar
Beslutar föreningen att upphöra med sin verksamhet, skall Ängelholms kommun ges i uppdrag att förvalta tillgångarna och fullmakt att överföra dessa till organisation som främjar ett liknande syfte som det föreningen har främjat enligt §1.4.